top of page

Obchodní podmínky a reklamační řád

Preambule

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky“) IČO: 01351982 spolek Umění do Znojma, z.s. se sídlem Úvoz 81/13, 669 02 Znojmo (dále jen „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „Objednatel“), jejímž předmětem je poskytování kulturních a vzdělávacích akcí či jiných volnočasových aktivit (dále jen „Akce“). Odchylná ujednání v uzavřené Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek. Ustanoveními Obchodních podmínek nejsou dotčena práva na ochranu spotřebitele. Smluvní vztahy se řídí českým právem a případné spory budou řešeny před soudy v České republice.

OBCHODNÍ PODMÍNKY – AKCE
OBJEDNÁVKY

Zakoupení vstupenky na Akci (nákup vstupenek) je možné provést pouze v písemné (a to včetně elektronické) formě:

  • objednávka vstupenky přes webové stránky galerieaprostor.cz

  • Všechny podané objednávky/registrace jsou závaznými objednávkami.

Odesláním objednávky a zakoupením Akce vyjadřujete souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Vstupenky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity Akce.

Při objednání a zakoupení Akce přes e-shop, Vám přijde informační e-mail se vstupenkou. Jako potvrzení registrace na vybranou Akci slouží vstupenka/pozvánka. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše registrace řádně provedena.

 

STORNOVACÍ PODMÍNKY – AKCE

Veškeré změny objednávek přijímáme pouze písemně (e-mailem).

V souladu s níže uvedeným je zaplacené vstupné na základě objednávky nevratné.

Nárok na odstoupení od smlouvy

Z důvodu uvedeného v ust. § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Fakturace a způsob úhrady – Akce

Každý účastník je povinen před zahájením Akce provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník na Akci vpuštěn.

Způsoby úhrady jsou možné:

– on-line platební bránou na webových stránkách galerieaprostor.cz

OSTATNÍ INFORMACE K ORGANIZACI

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu  Akce (změna přednášejícího, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení Akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. V tomto případě bude zájemci nabídnut náhradní termín. V případě zásahu vyšší moci spočívající v uzavření provozovny nebo její nepřístupnosti (pandemie apod.) budou Akce poskytovány on-line formou, je-li to možné. Všechny případné změny vám dáme na vědomí. Jestliže Poskytovatel zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši..Poskytovatel může z důvodu naplnění kapacity Akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet spolku.

Poskytovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vrátit zákazníkovi vstupné v plné výši a tím zrušit platnost jeho vstupenky

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškerých vstupenek zakoupených prostřednictvím https://www.galerieaprostor.cz.

 

Obecná ustanovení

Spolek Umění do Znojma, z.s. se sídlem Úvoz 81/13, 669 02 Znojmo; IČO: 01351982 vydává tento reklamační řád (viz zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

Zaplacené vstupné je nevratné. V případě vstupného na jméno je možné vstupné převést na jinou osobu, a to na základě písemné žádostí. (Převedení vstupenky může provést pouze její majitel prostřednictvím předmětné žádosti, ve které bude uvedeno číslo lístku, jméno nového majitele a jeho e-mail.)

V případě zrušení Akce ze strany Poskytovatele bude Objednateli vrácena cena vstupenky v plném rozsahu zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení Akce. O zrušení či nekonání Akce z důvodu vyšší moci organizátor Objednatele bezodkladně informuje.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů. Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je spolek povinen tuto informaci poskytnout.

bottom of page